Kosten

Vergoeding Impuls revalidatiebehandeling

De revalidatiezorg valt onder de basisverzekering. Een contract tussen zorgverzekeraar en Revalidatie Impuls is hiervoor geen voorwaarde. U heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale voorwaarden nodig om onze behandeling vergoed te krijgen. De hoogte van de vergoeding hangt af van de afspraken met de zorgverzekeraar. Wanneer de zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt, brengen wij deze overige kosten niet bij u in rekening.

Wij regelen de afhandeling van de kosten rechtstreeks met uw zorgverzekeraar. Patiënten tekenen hiervoor een Akte van Cessie waarmee zij hun aanspraak op de verzekeraar aan ons overdragen zodat de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht kunnen worden. Indien u vragen heeft over de vergoedingen, kunt u telefonisch bij ons terecht, of bespreek deze tijdens uw eerste afspraak bij Revalidatie Impuls.

De maximumtarieven voor revalidatiebehandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij hebben daar geen invloed op. De tarieven die de NZa heeft vastgesteld zijn ingedeeld in groepen, de diagnosebehandelcombinaties (DBC’s).

Eigen risico

Zoals bij alle specialistische zorg is op de vergoeding van de Impuls behandeling de eigen risico regeling van toepassing. Er kan door uw zorgverzekeraar dus een aanspraak worden gemaakt op uw eigen risico, voorzover u dit nog niet heeft verbruikt.

Factuur

Wanneer u een factuur krijgt via Impuls, wordt daar een prijs weergegeven. Ook op een vergoedingenoverzicht kunt u prijzen voor behandelingen tegenkomen. Vanaf 2015 wordt door de overheid nog meer transparantie verwacht met betrekking tot de financiële kant van de behandeling. Daarom krijgt u een volledig gespecificeerde factuur na behandeling, die weergeeft welke behandelminuten u heeft gehad, tegen welke vergoeding.
De prijs voor de behandeling is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald.
De NZa bepaalt haar prijzen door behandelingen in te delen in groepen, zogenaamde DBC‘s. Daar bepalen zij een gemiddelde prijs voor. Op facturen en vergoedingenoverzichten vindt u de codes voor de DBC die van toepassing was met de bijbehorende prijs die gerekend moet worden. De poliklinische revalidatiezorg die Impuls levert valt onder de zogenaamde “groene” DBC‘s. Hiervoor is geregeld dat de zorgverzekering deze uit de basis zorgverzekering vergoedt.

Wat is een DBC?

Een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is het geheel van alle zorgactiviteiten die nodig zijn om u te behandelen. Dit begint bij de diagnostiek en eindigt na de eindevaluatie. Elk specialisme kent zijn eigen set van DBC‘s. Binnen Revalidatie Impuls krijgt u uitsluitend te maken met DBC‘s die betrekking hebben op “poliklinische revalidatiebehandeling (PRB)”, een onderdeel dat thuis hoort bij het specialisme Revalidatiegeneeskunde.

Hoe wordt de prijs van een DBC bepaald?

In de Revalidatiegeneeskunde wordt u behandeld door verschillende soorten zorgprofessionals. Toch wordt er voor de bepaling van de DBC geen verschil tussen hen gemaakt. Een PRB DBC is opgebouwd uit een totaal aantal behandeluren, ongeacht door welke zorgverlener deze zijn uitgevoerd. Met de bepaling van de prijs is hiermee namelijk al rekening gehouden. Nagenoeg al deze uren zijn directe uren, waarbij u rechtsreeks contact heeft met een van onze behandelaars.

Opbouw DBC

Het DBC tarief is ingedeeld in klasses met elk een bepaalde bandbreedte aan uren: bijvoorbeeld de klasse 49 uur t/m 129 uur. Het exacte aantal uren van uw behandeling maakt daarbij niet uit. Zo is het tarief voor een behandeling van 85 uur gelijk aan dat van 125 uur en voor een behandeling van 19 uur geldt een gelijk tarief als voor 49 uur. Een DBC wordt pas gefactureerd als de behandeling is afgesloten.

Wie bepaalt de prijs van een DBC?

Het Ministerie van VWS heeft samen met de zorginstituten voor elke DBC een tarief vastgesteld. In dit tarief zijn niet alleen de directe kosten van de zorgverleners verwerkt, maar ook alle indirecte kosten van het zorginstituut. Denk hierbij bv. aan huisvesting, administratie, ICT, maar ook aan de noodzakelijke opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Het tarief wordt bepaald op basis van de gemiddelde kosten van al die instituten, verdeeld over alle patiënten met eenzelfde behandeling als u.